DFCB là gì? Nghĩa của từ dfcb

DFCB là gì?

DFCB“Data Format Control Book” trong tiếng Anh.

DFCB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DFCB“Data Format Control Book”.

Data Format Control Book: Sổ Kiểm soát Định dạng Dữ liệu.

Giải thích ý nghĩa của DFCB

DFCB có nghĩa “Data Format Control Book”, dịch sang tiếng Việt là “Sổ Kiểm soát Định dạng Dữ liệu”.