DFT là gì? Nghĩa của từ dft

DFT là gì?

DFT“Department for Transport” trong tiếng Anh.

DFT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DFT“Department for Transport”.

Department for Transport: Bộ Giao thông Vận tải.
DfT.

Giải thích ý nghĩa của DFT

DFT có nghĩa “Department for Transport”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ Giao thông Vận tải”.