DFTBA là gì? Nghĩa của từ dftba

DFTBA là gì?

DFTBA“Don't Forget To Be Awesome” trong tiếng Anh.

DFTBA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DFTBA“Don't Forget To Be Awesome”.

Don't Forget To Be Awesome: Đừng quên để trở nên tuyệt vời.

Giải thích ý nghĩa của DFTBA

DFTBA có nghĩa “Don't Forget To Be Awesome”, dịch sang tiếng Việt là “Đừng quên để trở nên tuyệt vời”.