DGD&D là gì? Nghĩa của từ dgd&d

DGD&D là gì?

DGD&D“UK Directorate General of Development and Doctrine” trong tiếng Anh.

DGD&D là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DGD&D“UK Directorate General of Development and Doctrine”.

UK Directorate General of Development and Doctrine: Tổng cục Phát triển và Học thuyết Vương quốc Anh.

Giải thích ý nghĩa của DGD&D

DGD&D có nghĩa “UK Directorate General of Development and Doctrine”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng cục Phát triển và Học thuyết Vương quốc Anh”.