DGZ là gì? Nghĩa của từ dgz

DGZ là gì?

DGZ“Desired Ground Zero” trong tiếng Anh.

DGZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DGZ“Desired Ground Zero”.

Desired Ground Zero: Ground Zero mong muốn.

Giải thích ý nghĩa của DGZ

DGZ có nghĩa “Desired Ground Zero”, dịch sang tiếng Việt là “Ground Zero mong muốn”.