DH là gì? Nghĩa của từ dh

DH là gì?

DH“Dear Husband” trong tiếng Anh.

DH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DH“Dear Husband”.

Dear Husband: Chồng thân yêu.

Giải thích ý nghĩa của DH

DH có nghĩa “Dear Husband”, dịch sang tiếng Việt là “Chồng thân yêu”.