ĐH là gì? Nghĩa của từ đh

ĐH là gì?

ĐH“Đại học” trong tiếng Việt.

ĐH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐH“Đại học”.

Đại học.

Giải thích ý nghĩa của ĐH

ĐH có nghĩa “Đại học” trong tiếng Việt.