ĐHBC là gì? Nghĩa của từ đhbc

ĐHBC là gì?

ĐHBC“Đại học bán công” trong tiếng Việt.

ĐHBC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐHBC“Đại học bán công”.

Đại học bán công.

Giải thích ý nghĩa của ĐHBC

ĐHBC có nghĩa “Đại học bán công” trong tiếng Việt.