ĐHBK là gì? Nghĩa của từ đhbk

ĐHBK là gì?

ĐHBK“Đại học Bách khoa” trong tiếng Việt.

ĐHBK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐHBK“Đại học Bách khoa”.

Đại học Bách khoa.

Giải thích ý nghĩa của ĐHBK

ĐHBK có nghĩa “Đại học Bách khoa” trong tiếng Việt.