ĐHBKHCM là gì? Nghĩa của từ đhbkhcm

ĐHBKHCM là gì?

ĐHBKHCM“Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh” trong tiếng Việt.

ĐHBKHCM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐHBKHCM“Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh”.

Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải thích ý nghĩa của ĐHBKHCM

ĐHBKHCM có nghĩa “Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh” trong tiếng Việt.