ĐHBKHN là gì? Nghĩa của từ đhbkhn

ĐHBKHN là gì?

ĐHBKHN“Đại học Bách khoa Hà Nội” trong tiếng Việt.

ĐHBKHN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐHBKHN“Đại học Bách khoa Hà Nội”.

Đại học Bách khoa Hà Nội.

Giải thích ý nghĩa của ĐHBKHN

ĐHBKHN có nghĩa “Đại học Bách khoa Hà Nội” trong tiếng Việt.