ĐHBKTPHCM là gì? Nghĩa của từ đhbktphcm

ĐHBKTPHCM là gì?

ĐHBKTPHCM“Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh” trong tiếng Việt.

ĐHBKTPHCM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐHBKTPHCM“Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh”.

Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải thích ý nghĩa của ĐHBKTPHCM

ĐHBKTPHCM có nghĩa “Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh” trong tiếng Việt.