ĐHCĐ là gì? Nghĩa của từ đhcđ

ĐHCĐ là gì?

ĐHCĐ“Đại hội cổ đông” trong tiếng Việt.

ĐHCĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐHCĐ“Đại hội cổ đông”.

Đại hội cổ đông.

Một số kiểu ĐHCĐ viết tắt khác:

Đại học Công đoàn.

Giải thích ý nghĩa của ĐHCĐ

ĐHCĐ có nghĩa “Đại hội cổ đông” trong tiếng Việt.