ĐHCLC là gì? Nghĩa của từ đhclc

ĐHCLC là gì?

ĐHCLC“Đại học chất lượng cao” trong tiếng Việt.

ĐHCLC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐHCLC“Đại học chất lượng cao”.

Đại học chất lượng cao.

Giải thích ý nghĩa của ĐHCLC

ĐHCLC có nghĩa “Đại học chất lượng cao” trong tiếng Việt.