ĐHCN là gì? Nghĩa của từ đhcn

ĐHCN là gì?

ĐHCN“Đại học Công nghệ” trong tiếng Việt.

ĐHCN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐHCN“Đại học Công nghệ”.

Đại học Công nghệ.

Một số kiểu ĐHCN viết tắt khác:

Đại học Công nghiệp.

Giải thích ý nghĩa của ĐHCN

ĐHCN có nghĩa “Đại học Công nghệ” trong tiếng Việt.