ĐHCT là gì? Nghĩa của từ đhct

ĐHCT là gì?

ĐHCT“Đại học Cần Thơ” trong tiếng Việt.

ĐHCT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐHCT“Đại học Cần Thơ”.

Đại học Cần Thơ.

Giải thích ý nghĩa của ĐHCT

ĐHCT có nghĩa “Đại học Cần Thơ” trong tiếng Việt.