ĐHĐCQT là gì? Nghĩa của từ đhđcqt

ĐHĐCQT là gì?

ĐHĐCQT“Đại học đẳng cấp quốc tế” trong tiếng Việt.

ĐHĐCQT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐHĐCQT“Đại học đẳng cấp quốc tế”.

Đại học đẳng cấp quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của ĐHĐCQT

ĐHĐCQT có nghĩa “Đại học đẳng cấp quốc tế” trong tiếng Việt.