ĐHĐD là gì? Nghĩa của từ đhđd

ĐHĐD là gì?

ĐHĐD“Đại học Đông Dương” trong tiếng Việt.

ĐHĐD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐHĐD“Đại học Đông Dương”.

Đại học Đông Dương.

Giải thích ý nghĩa của ĐHĐD

ĐHĐD có nghĩa “Đại học Đông Dương” trong tiếng Việt.