ĐHĐN là gì? Nghĩa của từ đhđn

ĐHĐN là gì?

ĐHĐN“Đại học Đà Nẵng” trong tiếng Việt.

ĐHĐN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐHĐN“Đại học Đà Nẵng”.

Đại học Đà Nẵng.

Giải thích ý nghĩa của ĐHĐN

ĐHĐN có nghĩa “Đại học Đà Nẵng” trong tiếng Việt.