ĐHGTVT là gì? Nghĩa của từ đhgtvt

ĐHGTVT là gì?

ĐHGTVT“Đại học Giao thông Vận tải” trong tiếng Việt.

ĐHGTVT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐHGTVT“Đại học Giao thông Vận tải”.

Đại học Giao thông Vận tải.

Giải thích ý nghĩa của ĐHGTVT

ĐHGTVT có nghĩa “Đại học Giao thông Vận tải” trong tiếng Việt.