DHHS là gì? Nghĩa của từ dhhs

DHHS là gì?

DHHS“Department of Health and Human Services” trong tiếng Anh.

DHHS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DHHS“Department of Health and Human Services”.

Department of Health and Human Services: Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của DHHS

DHHS có nghĩa “Department of Health and Human Services”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh”.