ĐHHVN là gì? Nghĩa của từ đhhvn

ĐHHVN là gì?

ĐHHVN“Đại học Hàng hải Việt Nam” trong tiếng Việt.

ĐHHVN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐHHVN“Đại học Hàng hải Việt Nam”.

Đại học Hàng hải Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của ĐHHVN

ĐHHVN có nghĩa “Đại học Hàng hải Việt Nam” trong tiếng Việt.