ĐHKH là gì? Nghĩa của từ đhkh

ĐHKH là gì?

ĐHKH“Đại học Khoa học” trong tiếng Việt.

ĐHKH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐHKH“Đại học Khoa học”.

Đại học Khoa học.

Giải thích ý nghĩa của ĐHKH

ĐHKH có nghĩa “Đại học Khoa học” trong tiếng Việt.