ĐHKHTN là gì? Nghĩa của từ đhkhtn

ĐHKHTN là gì?

ĐHKHTN“Đại học Khoa học Tự nhiên” trong tiếng Việt.

ĐHKHTN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐHKHTN“Đại học Khoa học Tự nhiên”.

Đại học Khoa học Tự nhiên.

Giải thích ý nghĩa của ĐHKHTN

ĐHKHTN có nghĩa “Đại học Khoa học Tự nhiên” trong tiếng Việt.