ĐHKHTNHN là gì? Nghĩa của từ đhkhtnhn

ĐHKHTNHN là gì?

ĐHKHTNHN“Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội” trong tiếng Việt.

ĐHKHTNHN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐHKHTNHN“Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội”.

Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.

Giải thích ý nghĩa của ĐHKHTNHN

ĐHKHTNHN có nghĩa “Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội” trong tiếng Việt.