ĐHKHXH là gì? Nghĩa của từ đhkhxh

ĐHKHXH là gì?

ĐHKHXH“Đại học Khoa học Xã hội” trong tiếng Việt.

ĐHKHXH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐHKHXH“Đại học Khoa học Xã hội”.

Đại học Khoa học Xã hội.

Giải thích ý nghĩa của ĐHKHXH

ĐHKHXH có nghĩa “Đại học Khoa học Xã hội” trong tiếng Việt.