ĐHKT là gì? Nghĩa của từ đhkt

ĐHKT là gì?

ĐHKT“Đại học Kỹ thuật” trong tiếng Việt.

ĐHKT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐHKT“Đại học Kỹ thuật”.

Đại học Kỹ thuật.

Giải thích ý nghĩa của ĐHKT

ĐHKT có nghĩa “Đại học Kỹ thuật” trong tiếng Việt.