DHKTCN là gì? Nghĩa của từ dhktcn

DHKTCN là gì?

DHKTCN“Đại học Kỹ thuật Công nghệ” trong tiếng Việt.

DHKTCN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DHKTCN“Đại học Kỹ thuật Công nghệ”.

Đại học Kỹ thuật Công nghệ.

Giải thích ý nghĩa của DHKTCN

DHKTCN có nghĩa “Đại học Kỹ thuật Công nghệ” trong tiếng Việt.