ĐHKTQD là gì? Nghĩa của từ đhktqd

ĐHKTQD là gì?

ĐHKTQD“Đại học Kinh tế Quốc dân” trong tiếng Việt.

ĐHKTQD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐHKTQD“Đại học Kinh tế Quốc dân”.

Đại học Kinh tế Quốc dân.

Giải thích ý nghĩa của ĐHKTQD

ĐHKTQD có nghĩa “Đại học Kinh tế Quốc dân” trong tiếng Việt.