ĐHN là gì? Nghĩa của từ đhn

ĐHN là gì?

ĐHN“Điện hạt nhân” trong tiếng Việt.

ĐHN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐHN“Điện hạt nhân”.

Điện hạt nhân.

Một số kiểu ĐHN viết tắt khác:

Đồng hồ nước.

Giải thích ý nghĩa của ĐHN

ĐHN có nghĩa “Điện hạt nhân” trong tiếng Việt.