ĐHNT là gì? Nghĩa của từ đhnt

ĐHNT là gì?

ĐHNT“Đại học Nha Trang” trong tiếng Việt.

ĐHNT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐHNT“Đại học Nha Trang”.

Đại học Nha Trang.

Giải thích ý nghĩa của ĐHNT

ĐHNT có nghĩa “Đại học Nha Trang” trong tiếng Việt.