ĐHQG là gì? Nghĩa của từ đhqg

ĐHQG là gì?

ĐHQG“Đại học Quốc gia” trong tiếng Việt.

ĐHQG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐHQG“Đại học Quốc gia”.

Đại học Quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của ĐHQG

ĐHQG có nghĩa “Đại học Quốc gia” trong tiếng Việt.