ĐHQGHN là gì? Nghĩa của từ đhqghn

ĐHQGHN là gì?

ĐHQGHN“Đại học Quốc gia Hà Nội” trong tiếng Việt.

ĐHQGHN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐHQGHN“Đại học Quốc gia Hà Nội”.

Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giải thích ý nghĩa của ĐHQGHN

ĐHQGHN có nghĩa “Đại học Quốc gia Hà Nội” trong tiếng Việt.