ĐHSP là gì? Nghĩa của từ đhsp

ĐHSP là gì?

ĐHSP“Đại học Sư phạm” trong tiếng Việt.

ĐHSP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐHSP“Đại học Sư phạm”.

Đại học Sư phạm.

Giải thích ý nghĩa của ĐHSP

ĐHSP có nghĩa “Đại học Sư phạm” trong tiếng Việt.