DHU là gì? Nghĩa của từ dhu

DHU là gì?

DHU“Data Handling Unit” trong tiếng Anh.

DHU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DHU“Data Handling Unit”.

Data Handling Unit: Đơn vị xử lý dữ liệu.

Một số kiểu DHU viết tắt khác:

Defence HUMINT Unit: Đơn vị Phòng thủ HUMINT.

Giải thích ý nghĩa của DHU

DHU có nghĩa “Data Handling Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị xử lý dữ liệu”.