DILLIGAD là gì? Nghĩa của từ dilligad

DILLIGAD là gì?

DILLIGAD“Do I Look Like I Give A Damn?” trong tiếng Anh.

DILLIGAD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DILLIGAD“Do I Look Like I Give A Damn?”.

Do I Look Like I Give A Damn?: Tôi có trông giống như tôi đã chết tiệt không?.

Giải thích ý nghĩa của DILLIGAD

DILLIGAD có nghĩa “Do I Look Like I Give A Damn?”, dịch sang tiếng Việt là “Tôi có trông giống như tôi đã chết tiệt không?”.