DILLIGAF là gì? Nghĩa của từ dilligaf

DILLIGAF là gì?

DILLIGAF“Do I Look Like I Give A Fuck?” trong tiếng Anh.

DILLIGAF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DILLIGAF“Do I Look Like I Give A Fuck?”.

Do I Look Like I Give A Fuck?: Tôi trông giống như tôi cho một đéo?.

Giải thích ý nghĩa của DILLIGAF

DILLIGAF có nghĩa “Do I Look Like I Give A Fuck?”, dịch sang tiếng Việt là “Tôi trông giống như tôi cho một đéo?”.