DIO là gì? Nghĩa của từ dio

DIO là gì?

DIO“Defense Industries Organization” trong tiếng Anh.

DIO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DIO“Defense Industries Organization”.

Defense Industries Organization: Tổ chức Công nghiệp Quốc phòng.

Một số kiểu DIO viết tắt khác:

Defence Intelligence Organisation: Tổ chức tình báo quốc phòng.

Defence Infrastructure Organisation: Tổ chức cơ sở hạ tầng quốc phòng.

Defence Industries Organisation: Tổ chức Công nghiệp Quốc phòng.

Diploma In Opticianry: Văn bằng chuyên ngành nhãn khoa.

Defensive Information Operations: Hoạt động thông tin phòng thủ.

Department of Immunology and Oncology: Khoa Miễn dịch học và Ung thư học.

Defense Intelligence Officer: Sĩ quan Tình báo Quốc phòng.

District Intelligence Officer: Nhân viên tình báo quận.

Giải thích ý nghĩa của DIO

DIO có nghĩa “Defense Industries Organization”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức Công nghiệp Quốc phòng”.