DIPS là gì? Nghĩa của từ dips

DIPS là gì?

DIPS“Defense Independent Pitching Statistics” trong tiếng Anh.

DIPS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DIPS“Defense Independent Pitching Statistics”.

Defense Independent Pitching Statistics: Thống kê Pitching Độc lập Quốc phòng.

Giải thích ý nghĩa của DIPS

DIPS có nghĩa “Defense Independent Pitching Statistics”, dịch sang tiếng Việt là “Thống kê Pitching Độc lập Quốc phòng”.