DISA là gì? Nghĩa của từ disa

DISA là gì?

DISA“U.S. Defense Information Systems Agency” trong tiếng Anh.

DISA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DISA“U.S. Defense Information Systems Agency”.

U.S. Defense Information Systems Agency: Cơ quan Hệ thống Thông tin Quốc phòng Hoa Kỳ.

Một số kiểu DISA viết tắt khác:

Distinguished Individual Service Award: Giải thưởng Dịch vụ Cá nhân Xuất sắc.

Giải thích ý nghĩa của DISA

DISA có nghĩa “U.S. Defense Information Systems Agency”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Hệ thống Thông tin Quốc phòng Hoa Kỳ”.