DISE là gì? Nghĩa của từ dise

DISE là gì?

DISE“Deployable Intelligence Support Element” trong tiếng Anh.

DISE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DISE“Deployable Intelligence Support Element”.

Deployable Intelligence Support Element: Yếu tố hỗ trợ thông minh có thể triển khai.

Giải thích ý nghĩa của DISE

DISE có nghĩa “Deployable Intelligence Support Element”, dịch sang tiếng Việt là “Yếu tố hỗ trợ thông minh có thể triển khai”.