DIT là gì? Nghĩa của từ dit

DIT là gì?

DIT“Doctor of Information Technology” trong tiếng Anh.

DIT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DIT“Doctor of Information Technology”.

Doctor of Information Technology: Tiến sĩ công nghệ thông tin.

Một số kiểu DIT viết tắt khác:

Dynamic Internet Technology: Công nghệ Internet động.

Direct Injection Turbocharged: Tăng áp phun trực tiếp.

Decimation In Time: Phân rã trong thời gian.

Dublin Institute of Technology: Viện công nghệ Dublin.

Dual Inheritance Theory: Thuyết thừa kế kép.

Digital Imaging Technician: Kỹ thuật viên Hình ảnh Kỹ thuật số.

Department for International Trade: Bộ Thương mại Quốc tế.

Dhaka Improvement Trust: Niềm tin Cải tiến Dhaka.

Diiodotyrosine.

Dietary Induced Thermogenesis: Sự phát sinh nhiệt do chế độ ăn uống.

Directory Information Tree: Cây thông tin thư mục.

Data In Transit: Dữ liệu đang chuyển tuyến.

Department of Internal Trade: Khoa nội thương.

Directorate for Information Technologies: Tổng cục Công nghệ Thông tin.

Direct Injection Turbo: Turbo phun trực tiếp.

Detectability, Identification and Tracking: Khả năng phát hiện, Nhận dạng và Theo dõi.

Department of International Trade: Khoa thương mại quốc tế.

Digital Ion Trap: Bẫy ion kỹ thuật số.

Doctor of Industrial Technology: Tiến sĩ Công nghệ Công nghiệp.

Diploma in Industrial Technician: Văn bằng Kỹ thuật viên Công nghiệp.

Department for Infrastructure and Transport: Cục Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải.

Disseminated In Time: Phổ biến kịp thời.

Diploma In Teaching: Văn bằng giảng dạy.

Diploma in Information Technology: Văn bằng Công nghệ Thông tin.

Defining Issues Test: Kiểm tra xác định vấn đề.

Dili Institute of Technology: Học viện công nghệ Dili.

Dead In Tow: Chết trong Tow.

Decision Identification Tree: Cây xác định quyết định.

Dabbagh Information Technology: Công nghệ thông tin Dabbagh.

Do It Tomorrow: Làm việc đó vào ngày mai.

Directorate of Industrial Training: Tổng cục Đào tạo Công nghiệp.

Dissemination In Time: Phổ biến kịp thời.

Giải thích ý nghĩa của DIT

DIT có nghĩa “Doctor of Information Technology”, dịch sang tiếng Việt là “Tiến sĩ công nghệ thông tin”.