DITY là gì? Nghĩa của từ dity

DITY là gì?

DITY“Do It Yourself” trong tiếng Anh.

DITY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DITY“Do It Yourself”.

Do It Yourself: Tự làm.

Giải thích ý nghĩa của DITY

DITY có nghĩa “Do It Yourself”, dịch sang tiếng Việt là “Tự làm”.