DIVAD là gì? Nghĩa của từ divad

DIVAD là gì?

DIVAD“Division Air Defence” trong tiếng Anh.

DIVAD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DIVAD“Division Air Defence”.

Division Air Defence: Sư đoàn Phòng không.

Giải thích ý nghĩa của DIVAD

DIVAD có nghĩa “Division Air Defence”, dịch sang tiếng Việt là “Sư đoàn Phòng không”.