DIY là gì? Nghĩa của từ diy

DIY là gì?

DIY“Do It Yourself” trong tiếng Anh.

DIY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DIY“Do It Yourself”.

Do It Yourself: Tự làm.

Giải thích ý nghĩa của DIY

DIY có nghĩa “Do It Yourself”, dịch sang tiếng Việt là “Tự làm”.