DJS là gì? Nghĩa của từ djs

DJS là gì?

DJS“Director, Joint Staff” trong tiếng Anh.

DJS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DJS“Director, Joint Staff”.

Director, Joint Staff: Giám đốc, Bộ tham mưu.

Giải thích ý nghĩa của DJS

DJS có nghĩa “Director, Joint Staff”, dịch sang tiếng Việt là “Giám đốc, Bộ tham mưu”.