ĐK là gì? Nghĩa của từ đk

ĐK là gì?

ĐK“Đăng ký” trong tiếng Việt.

ĐK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐK“Đăng ký”.

Đăng ký.

Một số kiểu ĐK viết tắt khác:

Điều kiện.

Giải thích ý nghĩa của ĐK

ĐK có nghĩa “Đăng ký” trong tiếng Việt.