ĐKDT là gì? Nghĩa của từ đkdt

ĐKDT là gì?

ĐKDT“Đăng ký dự thi” trong tiếng Việt.

ĐKDT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐKDT“Đăng ký dự thi”.

Đăng ký dự thi.

Giải thích ý nghĩa của ĐKDT

ĐKDT có nghĩa “Đăng ký dự thi” trong tiếng Việt.