ĐKĐT là gì? Nghĩa của từ đkđt

ĐKĐT là gì?

ĐKĐT“Điện kế điện tử” trong tiếng Việt.

ĐKĐT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐKĐT“Điện kế điện tử”.

Điện kế điện tử.

Giải thích ý nghĩa của ĐKĐT

ĐKĐT có nghĩa “Điện kế điện tử” trong tiếng Việt.