ĐKHK là gì? Nghĩa của từ đkhk

ĐKHK là gì?

ĐKHK“Đăng ký hộ khẩu” trong tiếng Việt.

ĐKHK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐKHK“Đăng ký hộ khẩu”.

Đăng ký hộ khẩu.

Giải thích ý nghĩa của ĐKHK

ĐKHK có nghĩa “Đăng ký hộ khẩu” trong tiếng Việt.